Kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd legyen szíves kitölteni a lap alján található űrlapot! Együttműködését köszönjük!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: J&J Center Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 98. 1. emelet 2. ajtó

Adószám: 10920992-2-13

Képviselő: Tüske Zsuzsanna

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: adatait nem továbbítjuk adatfeldolgozók részére.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Álláspályázat elbírálása, későbbi nyitott pozícióra való megkeresés elősegítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
Címzettek, akik megtekinthetik a személyes adatokat: a Társaság vezetői és a toborzással foglalkozó munkavállalók. Más munkavállalók és harmadik személyek az adatokhoz nem férnek hozzá.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
Az álláspályázat lezárulását követő maximum 5 év.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

A *-al jelölt rész kitöltése kötelező!

2016 © Uniós Vám
“Üzleti